din 1998

asigurari RCA, CASCO, CMR, IMOBILE SI BUNURI, DE CALATORIE, RASPUNDERI CIVILE, CARGO, SANATATE

rca accidentDespre ce tip de asigurare este vorba?

Se asigură persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și tramvaie pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute de Legea 132/2017.

Ce se asigură?

În baza unei prime unice, asigurarea RCA acoperă prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie:

 • prejudicii materiale;
 • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat;
 • prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit.

Se  acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie și pentru cheltuielile făcute de aceștia în procesul civil, în conformitate cu:

 • nivelul impus de legislația statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul sau la nivelul legislației din România în cazul în care acesta din urmă este mai mare;
 • nivelul impus de legislația din România, în cazul în care persoanele prejudiciate sunt cetățeni ai unor state membre.

Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule și este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

Ce nu se asigură?

 • Prejudiciile produse bunurilor aparținând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum și cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri.
 • Prejudiciile produse bunurilor aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeași persoană fizică sau juridică. Prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face dovada valabilității la data accidentului a asigurării RCA sau Asiguratorul nu are răspundere.
 • Partea din prejudiciu care depășește limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA.
 • Amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar fi obligat persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.
 • Cheltuielile făcute în procesul penal de persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.
 • Prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului și persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului.
 • Prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalațiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru.
 • Prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare.
 • Prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase.

Limitele de despagubire?

Conform dispozitiilor art 6 alin.(4) din Norma nr 20/2017 limitele maxime de raspundere acoperite prin contractul RCA sunt:

 • Pentru prejudicii materiale : 1.220.000 EURO, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate;
 • Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv prejudicii fara caracter patrimonial 6.070.000 EURO, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate.

Exista restricții de acoperire?

Nu se încheie contract RCA pentru persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

Unde beneficiez de asigurare?

 • Pe teritoriul României;
 • Pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European, denumite în continuare state membre, și teritoriul Confederației Elvețiene;
 • Pe teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto;
 • Pe teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral.

Ce obligații am?

Obligații la începutul contractului:

 • Plata primei de asigurare/ratei de primă.

Obligații pe durata contractului:

 • Plata ratelor de primă conform scadențelor menționate în polița de asigurare;

Obligații în cazul solicitării de despăgubiri:

 • Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.
 • Asiguratul furnizează către asigurator informații cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului și documentele necesare instrumentării cazului.

Costul contractului RCA?

Primele de asigurare se încasează numai în LEI în conformitate cu prevederile tarifului de prime și se

stabilesc în funcție de:

 • Asigurat (proprietar/ coproprietar): persoană fizică sau persoană juridică;
 • Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus și 8 clase de

malus. Clasa B0 este clasa atribuită unui asigurat nou, fără istoric în asigurare. Determinarea clasei de asigurare se face prin interogarea bazei CEDAM.

Perioada de referință pentru determinarea clasei de bonus-malus, este anul calendaristic anterior datei de intrare in vigoare a contractului RCA.

Dacă la momentul producerii evenimentului, vehiculul este însușit și utilizat fără acordul proprietarului și acest lucru  este sesizat în scris poliției, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului este neafectat.

Dacă în perioada de referință sunt înregistrate daune plătite, asigurații sunt penalizați prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire.

În situația în care un asigurat persoană fizică deține mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeași clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. (începând cu data de 01.08.2017 la reînnoirea contractelor de asigurare încheiate de către persoanele fizice care dețin mai multe vehicule, acestea se încadrează în cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al asiguratului).

În situația în care un asigurat persoana juridică deține mai multe vehicule, sistemul Bonus-malus se  aplică dinstinct pentru fiecare vehicul în parte.

Pentru asigurații persoane fizice,sistemul bonus-malus se aplică pentru toate contractele de asigurare RCA încheiate începand cu 1 Ianuarie 2010, iar pentru asigurații persoane juridice , sistemul bonus-malus se aplică pentru contractele de asigurare RCA încheiate începand cu   1 Ianuarie 2012.

Coeficienții aferenți claselor de bonus-malus:

Bonus malus

Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %

Bonus malus

Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %

B8

50%

M1

110%

B7

60%

M2

120%

B6

70%

M3

130%

B5

75%

M4

140%

B4

80%

M5

150%

B3

85%

M6

165%

B2

90%

M7

170%

B1

95%

M8

180%

B0

100%

-

-

Când și cum plătesc?

Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de emitentul poliței de asigurare, cu cardul în punctele de lucru  sau prin virament în contul indicat în oferta de asigurare.

Prima de asigurare se poate achita integral sau în numărul de rate stabilit la încheierea poliței.

Când începe și când încetează acoperirea?

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului.

Contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situații:

 • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
 • pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Răspunderea Asiguratorului începe:

 • din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
 • din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;
 • din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

Răspunderea Asiguratorului  încetează:

 • la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;
 • la data la care vehiculul este radiat din circulație;
 • la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.

Cum pot să reziliez contractul?

Contractul RCA se desființează de drept dacă:

 • riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asigurătorului;
 • producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asigurătorului.

Asiguratul are obligația de a informa Asiguratorul despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Procesarea comenzilor
7 zile din 7
orele 09:00-20:00

Informatii la telefon:

0758 052 801
0751 229 313
0758 052 802
0746 206 070

7 zile din 7
orele 09:00-20:00


LIVRARE GRATUITA

conform termeni si conditii

 

ALEGE ACUM
CEL MAI BUN PRET


ACUM POTI PLATI IN

3 RATE
FARA DOBANDA
prin CARD AVANTAJ